رهبری

بدنه خبر

FGD نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی سه‌شنبه، 26 اردیبهشت 1396

 FGD نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی"

 

ویژه اعضاء هیات علمی و مدرسین دانشگاه

درتاریخ  27 اردیبهشت ماه 1396

ساعت 14-13 برگزار شد.

 

 

برگزاری توسط:  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

مکان: سالن کنفرانس معاونت آموزشی                

 
پورتال اخبار