رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه دانشجویی شنبه، 30 اردیبهشت 1396
در این کارگاه که توسط رییس دانشکده پیراپزشکی در سالن مهارتهای بالینی دانشکده برگزار گردید ، دانشجویان با اصول کمکهای اولیه به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.
 
پورتال اخبار