رهبری

بدنه خبر

برگزاری شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی شنبه، 6 خرداد 1396
در این جلسه که با حضور اعضاء برگزار گردید ، درخواست های دانشجویان و اعضای هیئت علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم اتخاذ گردید.
 
پورتال اخبار