رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه دوشنبه، 8 خرداد 1396
به اطلاع دانشجویان عزیز دانشکده پیراپزشکی میرساند که امتحانات روز چهارشنبه مورخ 7/04/96 به روز شنبه مورخ10/04/96 با همان ساعت قبلی تغییر یافت.
 
پورتال اخبار