رهبری

بدنه خبر

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی چهارشنبه، 17 خرداد 1396
در این جلسه مسائل مختلف آموزشی و تاکید بر کنترل و نظارت در برگزاری هرچه بهتر امتحانات پایان ترم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
پورتال اخبار