رهبری

بدنه خبر

اولین جلسه استاندارد سازی فرآیندهای آموزشی پیراپزشکی جمعه، 19 خرداد 1396
در این جلسه که با حضور رئیس و نماینده های دانشکده (دکتر درخشان و خانم زارعی) مدیران گروهها و معاونین دانشکده برگزار گردید ، دکتر درخشان ضمن ارائه گزارش در مورد استاندارد سازی فرآیندها مدیران گروهها و مسئول آموزش ملزم شدند نسبت به اولویت بندی فرآیندها اقدام نمایند.
 
پورتال اخبار