رهبری

بدنه خبر

برگزاری اولین جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها در دانشگاه شنبه، 7 مرداد 1396

    اولین جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی سنندج برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، در این جلسه که با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی و مدیر گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، رؤسا و معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه برگزار شد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اهمیت اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان های تابعه دانشگاه اگر بیشتر از اعتبار بخشی درمان نباشد، کمتر نیست زیرا کاهش امتیاز اعتبار سنجی دانشگاه که توسط تیم پایش وزارت متبوع انجام می گیرد ، سبب کم شدن اعتبارات تخصیص داده شده و در نهایت منجر به کاهش پرداختی به کارکنان این واحدها می گردد.

دکتر سیامک واحدی خواستار همکاری و همراهی معاونین آموزشی بیمارستانها با معاون آموزشی و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی بویژه کادر درمان و درنهایت فراگیران بعنوان اجرا کنندگان برنامه اعتبار بخشی در دانشگاه شد.

وی به بیان سنجه های مهم آموزشی پرداخت و  بر ثبت دقیق و کامل اطلاعات، توجیه نمودن صحیح دستیاران در باره شرح وظایف آنان، نظارت و همکاری مدیر گروه ها با معاون آموزشی در بیمارستان ها، متعارف بودن پوشش حرفه ای دانشجویان و دستیاران با رعایت شئونات پزشکی، انجام کارگروهی و راه اندازی و یکسان سازی واحدهای آموزش و پژوهش در بیمارستان ها تاکید کرد.

رئیس دانشگاه همچنین نظارت کامل بر پرونده های بیماران و شرح سیر بیماری آنان همراه با اطلاعات مستند، اختصاص زمان کافی برای دانشجویان فراگیر و آموزش نحوه استفاده از منابع به آنان، حضور کیفی و نتیجه بخش در کلاس های درسی و فعال بودن skill lab دانشگاه را به اساتید یادآوری نمود. 

در پایان نیز دکتر بهزاد محسن پور معاون آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن ارائه اهداف و بیان اهمیت اعتبار بخشی بیمارستانها به ارائه محورها، استانداردها و سنجه های ضروری و غیرضروری برنامه اعتبار بخشی بیمارستان ها پرداخت. 

 
پورتال اخبار