رهبری

بدنه خبر

انجام واکسیناسیون سه نوبتی هپاتیت B و تیتر آنتی بادی HBS پنجشنبه، 9 شهریور 1396

به اطلاع دانشجویان دانشکده پزشکی در مقاطع مختلف منجمله دستیاران تخصصی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته هایی که کارآموزی بیمارستانی دارند می رساند هرچه سریعتر جهت انجام واکسیناسیون سه نوبتی هپاتیت B و تیتر آنتی بادی HBS  به پایگاه بهداشتی بیمارستان بعثت مراجعه نمایند. ضمناً در صورت داشتن کارت آن را همراه داشته باشید.

 

آموزش دانشکده پزشکی 
 
پورتال اخبار