رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های پرستاری در پیشگیری سقوط از تخت در دانشگاه چهارشنبه، 15 شهریور 1396

 کارگاه آموزشی مراقبت های پرستاری در پیشگیری سقوط  از تخت در راستای اجرای برنامه عملیاتی و ارتقاء سطح ایمنی بیمار در مراکز درمانی در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، گروه هدف این کارگاه؛ کلیه پرستاران شاغل در مراکز درمانی تابعه دانشگاه اعم از سرپرستاران، پرستاران، سوپروایزرهای آموزشی و در گردش، پرستاران کنترل عفونت، کارشناسان و کاردان های اتاق عمل، بیهوشی و ماماها بود.

 
 
 

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مدرس کارگاه ضمن بیان اهداف آموزشی کارگاه، به ارائه تاریخچه علمی، دینی و تاریخی در رابطه با موضوع ایمنی بیمار، اهمیت و لزوم آن پرداخت.

شهناز صلواتی با بیان تعاریف سقوط از تخت، مباحث بررسی ریز فاکتورهای سقوط از تخت، ارزیابی سقوط از تخت با معیار مورس، بیان نقش پرستار و سطوح اول تا سوم پیشگیری از سقوط را در این کارگاه مطرح کرد.

وی همچنین فرآیندهای پرستاری شامل پنج مرحله؛ بررسی و شناخت، تشخیص پرستاری، اهداف و برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

صلواتی در ادامه نیز راهکارهای پیشگیری سقوط از تخت شامل مداخلات شناختی، مداخلات فیزیکی، مداخلات حرکتی و مداخلات دارویی را ارائه نمود.

در پایان این کارگاه پس از ارائه پروتکل ها ، دستورالعمل ها و نحوه گزارش خطا در سقوط ، شرکت کنندگان در این زمینه به پرسش و پاسخ پرداختند.

گفتنی است این دوره دارای امتیاز آموزش مداوم بود.

 
پورتال اخبار