رهبری

بدنه خبر

ارایه پوستر مرکز آموزشی درمانی بعثت سنندج در نهمین کنگره بین المللی مدیریت بیمارستانها شنبه، 1 مهر 1396

ارایه پوستر مرکز آموزشی درمانی بعثت سنندج در نهمین کنگره بین المللی مدیریت بیمارستان

مقاله ای با عنوان " تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های سنجش رضایت مرکز آموزشی و درمانی بعثت سنندج"

نویسندگان: دکتر بابک قطبی، ماجد آریاپور، سرور مظهری، هادی کلانتری، شب بو محمدی، نیوشا شهیدی صادقی

در نهمین کنگره بین المللی مدیریت بیمارستان که در تاریخ های 29 و 30 شهریور 1396 در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران که با حضور معاونین محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسا و مدیران بیمارستانی برگزار شده بود، به صورت پوستر ارایه گردید و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

لازم به ذکر است نتایج حاصل از این پژوهش در راستای استقرار نظام اعتباربخشی به عنوان پرسشنامه سنجش رضایت بیماران در مرکز آموزشی درمانی بعثت سنندج مورد استفاده قرار می گیرد.

 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بیمارستان بعثت
 
پورتال اخبار