رهبری

بدنه خبر

مزایده دو باب بوفه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شنبه، 1 مهر 1396
« قابل توجه همشهریان محترم »
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد دو باب بوفه خود واقع در دانشکده پزشکی و دندانپزشکی را ازطریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذارنماید. ضمنا زمان بازدید مکان و دریافت مدارک مزایده به مدت یک هفته از تاریخ سه شنبه 28/6/96 لغایت پایان وقت اداری دوشنبه 3/7/96 می باشد. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس بلوار پاسداران-  دانشگاه علوم پزشکی کردستان - مدیریت پشتیبانی پردیس و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نمایند.
*الف) متقاضیان جهت شرکت در مزایده مبلغ  000/000/20 ریال را به حساب 48025562 به نام سپرده مزایده دانشگاه نزد بانک رفاه شعبه آبیدر واریز نموده و فیش دریافتی را پیوست فرم قیمت پیشنهادی نمایند.
*ب) متقاضیان تا پایان وقت اداری دوشنبه 3/7/96 مهلت دارند تا پاکتهای قیمت پیشنهادی خود را تحویل دبیرخانه پردیس  نمایند. به اسنادی که بعد از تاریخ فوق تحویل دبیرخانه این دانشگاه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* ج)خواهشمند است جهت هرکدام از بوفه ها به تفکیک قیمت خود را اعلام فرمائید.
 
پورتال اخبار