رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده توسعه سلامت یکشنبه، 2 مهر 1396

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظر دارد اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده توسعه سلامت سنندج را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان میتوانند  با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس IETS.MPORG.IR   و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس MUK.AC.IR اسنادارزیابی کیفی و فنی را دریافت و مدارک دریافتی را پس از تکمیل طبق تاریخ های اعلام شده در متن اسناد به دبیرخانه ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارسال نمایند.

 

موضوع مناقصه : اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده توسعه سلامت سنندج

زیربنا حدودا 7000(هفت هزار ) متر مربع با اسکلت فلزی

مبلغ برآورد :95000000000 ریال ( نود وپنج میلیارد)

مبلغ برآورد بر اساس فهارس بهاء پایه سال 1396 سازمان برنامه وبودجه کشور  و با کلیه ضرایب مربوطه محاسبه گردیده است.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:206500000 ریال (دویست وشش میلیون وپانصد هزار ریال)

محل تامین اعتبارات پروژه : منابع داخلی

رشته و زمینه تخصصی و رتبه : رشته ابنیه بر اساس  ظرفیت ریالی تعیین شده پیمانکاران بر اساس بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور.

تاریخ اگهی مرحله دوم:هفت روز بعد از اگهی مرحله اول

آخرین مهلت ارسال مدارک ارزیابی:ده روز بعد از اگهی مرحله دوم

مهلت رسیدگی به اسناد ارزیابی پیمانکاران :چهار روز

تاریخ تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای تایید صلاحیت شده  :یکم تا چهارم آبان ماه

محل دریافت اسناد:کردستان-سنندج-خیابان آبیدر-دانشگاه علوم پزشکی پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان کردستان-مدیریت منابع فیزیکی وطرحهای عمرانی  دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه از طریق پست :14 آبان 1396

تاریخ بازگشایی مناقصه :چهارشنبه 22/8/1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 مدیریت منابع فیزیکی وطرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان آقای مهندس رومی تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با شماره  8-88664177 021  مهندسین مشاور پل میر تماس حاصل فرمایید.

 دانلود اسناد مناقصه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
پورتال اخبار