رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان شهید بهشتی قروه پنجشنبه، 6 مهر 1396

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به اتفاق معاونین توسعه مدیریت و منابع، درمان ،بهداشتی، غذا و دارو و مدیران دفتر ریاست و روابط عمومی و حراست از بیمارستان شهید بهشتی قروه بازدید کردند.

به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به اتفاق هیئت همراه در بازدید از بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی قروه از نزدیک در جریان چگونگی ارائه خدمات به مردم قرار گرفتند .

 
 

دکتر سیامک  واحدی ضمن عیادت از بیماران و دلجویی از آنان با متخصصین و پرسنل گفتگو و جهت رفع مشکلات و کمبودهای موجود دستورات لازم را صادر نمود.

وی همچنین ارشادات و راهکارهای لازم را به مدیر شبکه بهداشت ودرمان قروه و همکاران آن شبکه ارائه کرد.

 
پورتال اخبار