رهبری

بدنه خبر

کارگاه پوزیشن های زایمانی دوشنبه، 17 مهر 1396

کارگاه پوزیشن های زایمانی

کارگاه آموزشی پوزیشن های زایمانی از دیدگاه زایمان فیزیولوژیک جهت دانشجویان ترم هفتم کارشناسی مامایی ساعت 8 صبح روز دوشنبه 96/07/17 توسط اساتید مامایی در سالن اجتماعات دانشکده برگزارگردید. در این کارگاه اهمیت کلاسهای آمادگی برای زایمان، مفهوم زایمان فیزیولوژیک ،نقش حمایتی روحی درزایمان ، پوزیشن های لیبرو زایمان ودستوشی های زایمانی به بحث گذاشته شد.

 
پورتال اخبار