رهبری

بدنه خبر

« فراخوان » چهارشنبه، 19 مهر 1396

« فراخوان »

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با کسب مجوز از معاونین محترم آموزشی، توسعه و درمان دانشگاه در نظر دارد نسبت به جذب و انتقال یک نفر کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی یا مراقبت های ویژه و یا اتاق عمل با شرایط و توضیحات ذیل اقدام نماید :

شرایط

 متقاضیان لازم است :

1-   استخدام رسمی یا پیمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان باشند .

2- حداقل پنج سال خدمت قابل قبول و رضایت نامه کتبی از واحد محل خدمت داشته باشند .

3- سی وی (C.V)  مشتمل بر فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، درمانی و اجرایی را از طریق پست حداکثر تا 96/07/30 به معاونت آموزشی دانشکده پرستاری مامایی ارسال نمایند.

توضیحات :

1- پست سازمانی اختصاص یافته غیر هیئت علمی و تحت عنوان کارشناس گروه آموزشی پرستاری می باشد .

2- بعد از بررسی مدارک از واجدین شایط مصاحبه حضوری  تخصصی به عمل می آید .

3- ارسال مستندات فعالیت ها ی بند 3 به تفکیک هر بخش الزامی است .

4- هیچگونه مدارکی به صورت دستی و حضوری و یا بعد از تاریخ 1396/07/30 تحویل گرفته نمی شود .

5- در صورت لزوم جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 33627636 تماس حاصل فرمایید .

 

                                                                                              روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی

 
پورتال اخبار