رهبری

بدنه خبر

برنامه دیدار با دانشجویان جدیدالورود چهارشنبه، 19 مهر 1396

جلسه دیدار مسئولین دانشکده  با دانشجویان جدیدالورود کارشناسی طبق جدول ارائه شده ذیل صورت پذیرد :

 

ردیف

رشته

تاریخ

روز

 

ساعت

مکان

1

اول پرستاری

96/07/22

شنبه

 

11:30

سالن دانشکده

2

اول مامایی

96/07/23

یکشنبه

 

11:30

سالن دانشکده

3

اول اتاق عمل

96/07/24

دوشنبه

 

11:30

سالن دانشکده

 

 
پورتال اخبار