رهبری

بدنه خبر

"جلسه کمیته تحقیقات" چهارشنبه، 24 آبان 1396
"جلسه کمیته تحقیقات" دهمین جلسه کمیته تحقیقات دانشکده در تاریخ 23/8/96 ساعت 30/11 باحضور اعضاء تشکیل شد. در این جلسه تعدادی از پورپوزالها مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
 
پورتال اخبار