رهبری

بدنه خبر

"جلسه آشنایی دانشجویان ترم دوم پرستاری با محیط بیمارستان " شنبه، 11 آذر 1396

"جلسه آشنایی دانشجویان ترم دوم پرستاری "

جلسه آشنایی دانشجویان ترم دوم پرستاری در بدو ورود به بیمارستان توحید روز پنج شنبه 96/09/09 ساعت 9 درسالن اجتماعات دفتر پرستاری برگزار گردید.در این جلسه مربیان گروه اصول وفنون،مترون وسوپروایزر آموزشی ومسئول کمیته کنترل عفونت بیمارستان توحید حضور داشتنددانشجویان با قوانین ومقررات محیط بیمارستان ،روشهای کنترل عفونت در بیمارستان ،جدا سازی وسایل ودفع زباله آشنا شدند.
 
 
 
 
 
پورتال اخبار