رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی دوشنبه، 20 آذر 1396

شبکه بهداشت و درمان کامیاران در نظر دارد بوفه(دکه) مستقر در محوطه بیمارستان سینا کامیاران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

******************************************************************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت های داوطلب:

   از تاریخ نشر آگهی 20/9/96 لغایت 29/9/96

محل تحویل اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان- شهرستان کامیاران-شهرک الهیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران- اداره امور عمومی شبکه- کدپستی : 6631853141

آدرس محل بازدید از مکان واگذاری: استان کردستان- خیابان پرستار- بیمارستان سینا کامیاران مراجعه نمایند

مدت زمان بازدید محل مورد اجاره: از تاریخ نشر آگهی 20/9/96 لغایت 29/9/96

******************************************************************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب و ج) : لغایت تاریخ 11/10/96

آدرس ارسال مدارک ، اسناد مزایده و پیشنهادات (پاکات الف، ب و ج):

 استان کردستان- شهرستان کامیاران-شهرک الهیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران- دبیرخانه (محرمانه) حراست- کدپستی : 6631853141

******************************************************************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده:

شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبارسه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مزایده بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران  واریز و ارائه  نمایند.

******************************************************************************

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج) :

تشکیل کمیسیون معاملات در روز پنج شنبه مورخ 14/10/96 ساعت 10 صبح واقع در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد. ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 35530934-087اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس:  http//iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه فرمایید

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار