رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی " اصول جابه جایی مصدومین وبیماران پنجشنبه، 23 آذر 1396
کارگاه آموزشی " اصول جابه جایی مصدومین  وبیماران " در تاریخ 23آبان  ماه با همکاری واحد آموزش توسعه نیروی انسانی  تدریس مسئول بهداشت حرفه ای با حضور پرسنل مامایی پرستاری و فوریت ها وکمک بهیاران و خدمات  با هدف ارتقا دانش و مهارت فراگیران با اصول صحیح جابه جایی مصدومین وبیماران  باهدف حفظ ایمنی بیمار و کاهش آسیب های جسمی به پرسنل و همچنین نحوه صحیح جابجایی اجسام با کمترین خطر و آسیب جسمی  در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار شد و در انتها باتوجه به رخداد زلزله چند نکته ایمنی در زمان بروز زلزله آموزش داده شد
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار