رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده شماره 1 -1396 : مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر سنندج در نظردارد محل ارائه خدمات بوفه مواد غذایی مستقر در مرکز مذکور را از طریق مزایده به مدت یک سال به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. چهارشنبه، 29 آذر 1396

  زمان دریافت اسناد مزایده :  ازتاریخ درج آگهی در سامانه‌‌های ذیل 29/9/1396 لغایت 10/10/1396

محل ونحوه دریافت اسناد مزایده : متقاضیان داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده از طروق ذیل اقدام نمایند:

1- پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات به آدرس http://iets.mporg.ir 2 - وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir  3- به صورت حضوری به استان کردستان-شهرستان سنندج خیابان پاسداران بلواربرهان الدین حمدی - واحد تدارکات مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر مراجعه نمایند .

***************************************

مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ  21/10/96

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده : صرفاً از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس استان کردستان ، شهرستان سنندج -خ پاسداران ، بلوار برهان الدین حمدی مرکزپزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر                                کد پستی : 6617983476- حراست مرکز

 

***************************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده  : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را به مبلغ 50000000(پنجاه میلیون ریال) بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر بنام مرکزپزشکی، آموزشی و درمانی کوثر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

***************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات :   کمیسیون معاملات در مورخ 27/10/96  روز چهارشنبه

  ساعت 11 صبح در دفترریاست محترم مرکز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت کنندگان  می توانند در صورت نیاز و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 10-33611301 087 با واحد تدارکات و یا شماره 09355574206 (آقای روحانی) تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند.

 
 « روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی کردستان» 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  دانلود پیوستهای مزایده
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
پورتال اخبار