رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی شنبه، 2 دی 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی، امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان سینا خود را از طریق برگزاری مناقصه بصورت حجمی(نفر-ساعت) در قالب سود مدیریتی به شرکت ها یا موسسه های دارای مجوز از نیروی انتطامی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

*********************************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:

   از تاریخ نشر آگهی 2/10/96 لغایت 11/10/96

محل تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه- شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران- اداره امور عمومی شبکه- کدپستی: 6631853141

آدرس محل بازدید از مکان واگذاری: استان کردستان- شهرستان کامیاران- خیابان پرستار- بیمارستان سینا کامیاران مراجعه نمایند.

*********************************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب و ج) : لغایت تاریخ 23/10/1396

آدرس ارسال مدارک، اسناد مناقصه و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج): استان کردستان-شهرستان کامیاران- شهرک الهیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران- دبیرخانه(محرمانه) حراست- کدپستی 6631853141

*********************************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران واریز و ارائه نماید.

 *********************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه و  بازگشایی (پاکات الف-ب-ج) :

تشکیل کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 27/10/96 ساعت 10صبح در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باد، ضمناً شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 35530934-087 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان

 
پورتال اخبار