رهبری

بدنه خبر

فراخوان مناقصه امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره شنبه، 2 دی 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره  در نظر دارد در اجرای تصویب نامه شماره 38326/ ت 27506 ه مورخ 5/9/81 هیات محترم وزیران و مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی، امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان امام خمینی (ره) خود را ازطریق برگزاری مناقصه به صورت حجمی( نفر– ساعت ) در قالب سود مدیریتی به شرکت ها یا موسسه های دارای مجوز  از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح مراتب ذیل واگذار نماید.

موضوع مناقصه:

عبارتست از واگذاری امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان امام خمینی (ره)دیواندره  طبق شرایط آتی  الذکر و قرارداد پیوست به صورت حجمی ( نفر– ساعت ) در قالب سود مدیریتی  از تاریخ امضاء قرارداد مربوطه به مدت یکسال شمسی

آدرس کارفرما  :

 استان کردستان ، شهرستان دیواندره – خیابان امیر کبیر- شبکه بهداشت و درمان-دبیرخانه حراست شبکه

مهلت دریافت اسناد مناقصه:

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی(  30/9/1396) لغایت 16/10/1396برای دریافت اسناد و شرایط مناقصه به آدرس شهرستان دیواندره – خیابان امیر کبیر- شبکه بهداشت و درمان-دبیرخانه حراست شبکه و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

مهلت ارسال پیشنهادات  :

مناقصه بصورت یک مرحله ای بوده و شرکت کنندگان می بایست سپرده ، مدارک درخواستی و پیشنهاد قیمت خود را در 3 پاکت الف ، ب و ج  که در یک پاکت واحد قرار داده  می شوند و با قید " شرکت در مناقصه امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان امام خمینی شهرستان دیواندره " تا تاریخ 16/10/ 1396 از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس استان کردستان ، شهرستان دیواندره – خیابان امیر کبیر- شبکه بهداشت و درمان-دبیرخانه حراست شبکه ارسال نمایند .

نحوه ارسال مدارک :

شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی اصل سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه ،  اسناد ومدارک در خواستی و فرم پیشنهاد قیمت خود را به ترتیب در پاکت های جداگانه الف ، ب و ج( آنها را هم در یک پاکت واحد) گذاشته و بصورت سربسته، مهر و امضاء شده بر روی پاکات  به شرح ذیل ارسال نمایند:

پاکت الف ( مهر و امضاء شده و بصورت سربسته)  : حاوی اصل تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه

الف -موسسه/شرکت داوطلب می بایست  تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه را بصورت اصل فیش واریزی به مبلغ 10.000.000 ریال (ده میلیون ریال)  را به شماره حساب 7284561بانک رفاه  و یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ فوق را (با مدت اعتبار حداقل3 ماه)در وجه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره  در پاکت الف قرار داده و پس از مهر و امضاء به صورت سربسته بهمراه سایر مدارک ارسال نماید.  

  پاکت ب (مهر و امضاء شده و بصورت سربسته)  : حاوی پیشنهاد فنی بازرگانی

الف : ارائه تصویر برابر با اصل مجوز معتبر فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از سوی  ناجا 

ب : ارائه تصویر برابر با اصل سوابق حقوقی شامل اساسنامه، برگ آگهی تأسیس، آگهی روزنامه رسمی کشور به همراه آخرین تغییرات ثبتی 

ج:  ارائه نمونه امضاء برابر با اصل دارندگان حق امضاء(صاحب یا صاحبان مجاز) برابر آخرین تغییرات ثبت شده دردفاتر رسمی

د:  ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی صاحبان  حق امضاء مجاز

ه: انطباق موضوع اساسنامه موسسه  یا شرکت با موضوع مناقصه الزامی است .

و:  شرکت کننده در مناقصه مکلف است کلیه مدارک، شرایط مناقصه و فرم های پیوستی و قرارداد را دقیقاً مطالعه نموده و تمام صفحات را توسط فرد یا افراد مجاز (امضاء تعهدآور) برابر آخرین تغییرات ثبتی مندرج در روزنامه رسمی کشور مهر و امضاء و در پاکت " ب " همراه سایر مدارک بصورت سر بسته ارسال نماید.

ز:  تکمیل و ارائه مشخصات ثبتی موسسه / شرکت داوطلب

ح : تکمیل و ارائه فرم منع مداخله کارکنان دولت  در معاملات دولتی

  پاکت ج (مهر و امضاء شده و بصورت سربسته):حاوی فرم پیشنهادی  قیمت

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار