رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه دوشنبه، 4 دی 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد امور تایپ و تکثیر شبکه، مرکز بهداشت و بیمارستان امام خمینی(ره) را به شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت اداره کار واگذار نماید.

*********************************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:

   از تاریخ 5/10/96 لغایت 11/10/96

مهلت ارسال پاکت ها(سه پاکت الف، ب و ج)

لغایت 21/10/1396 (لطفاً در پشت پاکت درج فرمائید مربوط به مناقصه امور تایپ و تکثیر)

نوع  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

مبلغ 20000000 ریال را بصورت اصل فیش بانکی به شماره حساب همراه 7120886 حساب ودایع و سپرده شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نزد بانک رفاه و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر، حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نماید.

*********************************************

شرایط شرکت در مناقصه:

پاکت الف: حاوی فیش و یا ضمانتنامه بانکی

پاکت ب: حاوی اساسنامه شرکت، تعیین صلاحیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آخرین تغییرات روزنامه، رضایتنامه کارفرمای قبلی و درصورت فعالیت در هر یک از ارگانها رضایت کارفرما فعلی (درصورت اثبات داشتن قرارداد شرکت برنده با یکی از ارگانها در زمان شرکت در مناقصه و عدم ارسال و ارائه رضایت نامه قرارداد فی مابین لغو و برابر مفاد قرارداد اقدام خواهد شد)

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی درج شده در جدول منضم به شرایط واگذاری

پاکات الف و ب و ج در یک پاکت با پست سفارشی به آدرس:

سقز- خیابان حافظ- مرکز بهداشت -طبقه دوم -واحد حراست کدپستی 6681744593 ارسال گردد.

*********************************************

تاریخ بازگشایی پاکات: مورخه 26/10/96 سه شنبه ساعت 8صبح در محل دفتر مدیریت شبکه

شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36223710-087 اداره امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس

 (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

به مدارک ناقص و وجود ابهام در قیمت های پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار