رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده سه‌شنبه، 5 دی 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد در اجرای تصویب نامه شماره 38326/ت 27506هـ مورخ 5/9/81 هیأت محترم وزیران و در اجرای آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه بمنظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه را از طریق برگزاری مزایده به شرکتهای صلاحیت دار و دارای مجوز فعالیت واگذار نماید.

*********************************************

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی3/10/96 لغایت 13/10/96 برای دریافت اسناد و شرایط مزایده و به آدرس ذیل و یا به http//iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات یا سایت اطلاع رسانی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http//muk.ac.ir مراجعه فرمایند

مهلت ارسال پیشنهادات: مزایده بصورت یک مرحله ای بوده و شرکت کنندگان در مزایده می توانند سپرده، مدارک درخواستی و پیشنهاد قیمت خود را در 3 پاکت الف، ب و ج در یک پاکت واحد گذشته و با قید"شرکت در واگذاری محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان شهید بهشتی قروه" تا تاریخ 25/10/96 از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس کارفرما ارسال نمایند.

*********************************************

آدرس کارفرما: استان کردستان-شهرستان قروه-میدان بسیج-خیابان 17 شهریور-دبیرخانه ستاد شبکه و درمان شهرستان قروه/ واحد حراست –کدپستی 6661885681

تبصره1: هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادات توسط شرکت کنندگان در مزایده باید بصورت مکتوب و در مهلت مقرر(لغایت تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهادات مندرج در بند 5) و در محل بند3 شرایط مزایده انجام گیرد. بدیهی است درصورت عدم رعایت موارد ذکر شده، شرکت کننده حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده 6- تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده و محل بازگشایی پیشنهادات:

کمیسیون معاملات در تاریخ 28/10/96 ساعت 10صبح روز پنج شنبه در دفتر مدیریت شبکه برگزار می گردد.

در ضمن شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 7-08735220156 امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

*********************************************

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار