رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی شنبه، 9 دی 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقزدر نظر دارد اموال و وسایل اسقاطی شامل: وسایل اداری، دستگاهها و سایر لوازم متفرقه اسقاط و ... خارج از رده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

*********************************************

مهلت دریافت اسناد مزایده به شرکت کنندگان درمزایده: از تاریخ نشر آگهی9/10/1396 لغایت 15/10/1396

آدرس محل تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده: استان کردستان-شهرستان سقز-خیابان شهدا- اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

آدرس محل بازدید از اموال و وسایل اسقاطی: شهرستان سقز- 1-خیابان پرستار-انبار بیمارستان امام خمینی(ره) و 2-بلوار حافظ- انبار مرکز بهداشت شهرستان سقز مراجعه نمایند.

*********************************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 25/10/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج) اسناد مزایده: استان کردستان-شهرستان سقز- بلوار حافظ –مرکز بهداشت –طبقه دوم واحد حراست-کدپستی: 6681744593- صندوق پستی 111

*********************************************

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک ویشنهادات(پاکات الف و ب و ج): مورخ 1/11/1396 صبح روز یکشنبه ساعت8 واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سقز می باشد. ضمناً شرکتهای شرکت کننده یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36223710-087 اداره امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http//muk.ac.irمراجعه فرمایند.

ضمناً کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی مزایده عمومی بر عهده برندگان مزایده می باشد.

 

*********************************************

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار