رهبری

بدنه خبر

آگهی (استعلام بها) شنبه، 9 دی 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد براساس مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

امورات تلفنخانه (اپراتور)

بیمارستان شهدا را از طریق اسعلام بها به مدت یکسال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط صلاحیت دار) واگذار نماید.

*********************************************

مدت زمان تحویل اسناد استعلام به شرکتهای داوطلب: از تاریخ 9/10/96 لغایت 14/10/96

محل تحویل اسناد استعلام به شرکتهای داوطلب: استان کردستان- شهرستان دهگلان-میدان امام-شبکه بهداشت و درمان دهگلان- واحد حراست شبکه

*********************************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 25/10/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج) اسناد استعلام: استان کردستان-شهرستان دهگلان- میدان امام-شبکه بهداشت و درمان دهگلان- واحد حراست شبکه

*********************************************

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت استعلام(برای هر قرارداد بطور جداگانه) مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با  حداقل اعتبار 3ماه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام برای هر قرارداد بطور جداگانه واریز نمایند.

*********************************************

 

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادها((پاکات الف-ب-ج): مورخ 24/10/96 صبح روز یکشنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت شبکه می باشد.

*********************************************

 

در ضمن شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08735127245 واحد امور عمومی تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار