رهبری

بدنه خبر

"جلسه بررسی نحوه برگزاری فینال پرستاری" سه‌شنبه، 12 دی 1396

"جلسه بررسی نحوه برگزاری فینال پرستاری"

جلسه مشترک ریاست ،معاون آموزشی ،مدیر گروه پرستاری ومسئول EDO دانشکده در ارتباط با نحوه برگزاری فینال پرستاری در ساعت 16 روز دوشنبه 96/10/11 در دفتر ریاست دانشکده تشکیل وضمن مرور مصوبات جلسات قبلی ودستورالعمل موجود ،تصمیمات لازم اتخاذ ومقرر گردید به طریق ارسال نامه وطرح در جلسات عمومی موارد به استحضار همکاران محترم برسد.
 
پورتال اخبار