رهبری

بدنه خبر

"جلسه دفاع از پورپوزال" چهارشنبه، 13 دی 1396

                    "دفاع از پورپوزال"

جلسه دفاع از پورپوزال خانم زینب هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان"بررسی ارتباط اجتماعی درک شده با اضطراب واسترس قبل وبعد از جراحی سزارین، در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج سال1396" درروزشنبه 96/10/16 ساعت 11:30در کلاس 105 برگزار میگردد.

 
پورتال اخبار