رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه تمدید مهلت فراخوان واگذاری خدمات دارویی (سرپایی وبستری) مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر یکشنبه، 17 دی 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد داروخانه و خدمات دارویی (سرپایی و بستری) مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر را بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی از طریق مزایده واگذار نماید. مؤسسین محترم داروخانه های دایر و شرکت های تعاونی داروسازان واجد شرایط در شهرستان سنندج درصورت تمایل می بایست درخواست کتبی خود را بدون طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تاریخ 14/10/96 لغایت پایان وقت اداری روز 24/10/96 به دبیرخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثرتحویل و رسید دریافت نمایند

مهلت تحویل درخواست متقاضیان واجد شرایط لغایت 24/10/96 تمدید گردید.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار