رهبری

بدنه خبر

"جلسه مرکز تحقیقات بالینی" سه‌شنبه، 19 دی 1396

"جلسه مرکز تحقیقات بالینی"

دوازدهمین جلسه مرکز تحقیقات بالینی ساعت 9 صبح روز سه شنبه 96/10/19در کلاس 105 با حضور اعضاء تشکیل شد. در این جلسه مقالات چاپ شده با وابستگی سازمانی مطرح گردید وتعدادی از پورپوزالها مورد تصویب قرار گرفت.

 
پورتال اخبار