رهبری

بدنه خبر

مانور دورمیزی سیل شنبه، 23 دی 1396
در مورخه 96/10/11 مانور دورمیزی با عنوان "سیل" مطابق سناریو در محل سالن جلسات مرکز بهداشت باحضور واحدهای تخصصی برگزار و واحدها براساس سناریو به بیان نقش های خود در سیل فرضی پرداختند.