رهبری

بدنه خبر

مراسم نمادین پیاده روی در راستای ایام تغذیه شنبه، 23 دی 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان

روز پنجشنبه مورخه 96/10/21 شبکه بهداشت و درمان در راستای ایام تغذیه: "با شعار چاقی، تهدید سلامت امروز و فردا مراقب باشیم" ؛ مراسم نمادین پیاده روی را با حضورهمکاران ستادی و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و پایگاه های سلامت برگزار نمود. مراسم از مرکزخدمات جامع شهری شماره چهارشروع و تا میدان کوهنورد ادامه داشت ، در پایان ریاست محترم مرکز بهداشت در مورد اهمیت سبک زندگی سالم با اولویت تغذیه سالم و تحرک بدنی سخنانی را بیان نمودند.
 
پورتال اخبار