رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی" یکشنبه، 24 دی 1396

"جلسه شورای آموزشی"

بیست وهشتمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در تاریخ 96/10/23ساعت8:30  صبح روز شنبه در دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد. در این جلسه درخصوص تاریخهای جلسه نقل وانتقالات دانشجویی ،بررسی پایان نامه های دانشجویان ارشد وغیبت های کلاسی پایان ترم دانشجویان بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

 

 

 
پورتال اخبار