رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه چهارم استراتژیک ایدز یکشنبه، 24 دی 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخه 96/10/20 جلسه هماهنگی برنامه چهارم استراتژیک ایدز (sip)  باحضور نماینده ادارات استانی و کارشناس استانی برنامه HIV/AIDZ، رئیس مرکز بهداشت، مسئول واحد بیماریها و کارشناس شهرستانی برنامه HIV/AIDZ در محل سالن اجتماعات ستاد مرکز بهداشت برگزار گردید.
در این جلسه پس از خیرمقدم رئیس مرکز بهداشت مهندس معتمدی به حضار و مهمانان استانی شرکت کننده در جلسه، گزارش فعالیت های انجام شده شهرستانی در برنامه HIV/AIDZ ارائه گردید، همچنین براساس چک لیست، فعالیت های ادارات عضو برنامه ایدز قرائت شد و در پایان راهکارها و پیشنهادهای لازم بیان گردید، سپس از ادارات بهزیستی و کار بازدید بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
 
 
 
 
 
منبع: شیرزادی
 
پورتال اخبار