رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده فراخوان واگذاری امورات واحد تزریقات و پانسمان سرپایی کلینیک ویژه تخصصی سنندج یکشنبه، 24 دی 1396

کلینیک ویژه تخصصی سنندج در نظر دارد واحد تزریقات و پانسمان سرپایی خود را برابر شرایط مندرج در اسناد مزایده به بخش خصوصی دارای مجوز از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز در وقت اداری به جز روزهای تعطیل جهت بازدید از محل و دریافت اسناد به کلینیک ویژه تخصصی سنندج  واقع در خیابان کشاورز – چهار راه کشاورز -   جنب بیمارستان بعثت مراجعه نمایید.

محل تحویل پیشنهادات  از طریق پست پیشتاز به آدرس :   سنندج –  خیابان کشاورز – چهار راه کشاورز – جنب بیمارستان بعثت – دفتر مدیریت کلینیک ویژه تخصصی سنندج –  کد پستی    6619667758

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار