رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تکمیل بلوک زایمان و بخش اعمال جراحی بیمارستان سینا کامیاران یکشنبه، 24 دی 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان کردستان در نظر دارد اجرای عملیات تکمیل پروژه بلوک زایمان وبخش اعمال جراحی بیمارستان سینا کامیاران را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس iets.mporg.ir و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی به آدرسmuk.ac.ir اسناد ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران را دریافت و مدارک دریافتی را پس از تکمیل طبق زمانبندی اعلام شده در متن اسناد به دبیر خانه ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارسال نمایند.

موضوع مناقصه:تکمیل عملیات اجرایی بلوک زایمان و بخش اعمال جراحی بیمارستان سینا کامیاران

مبلغ برآورد: 19637139208 ریال(در اسناد مناقصه به شرکت هایی که حد نصاب را در ارزیابی کیفی پیمانکاران کسب خواهند نمود ابلاغ می گردد)

مبلغ برآورد بر اساس فهارس بهاء سال 1396 سازمان برنامه وبودجه کشور و با کلیه ضرایب مربوطه محاسبه گردیده است.

زیر بناء:  1324  مترمربع

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:982000000 ریال

رشته و زمینه تخصصی و رتبه :رشته ابنیه و تاسیسات بر اساس ظرفیت ریالی تعیین شده پیمانکاران بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور

محل اعتبار پروژه: هدفمندی در فصل اول (تملک و دارایی های ثابت)

تاریخ اگهی مرحله دوم:هفت روز بعد از اگهی مرحله اول

آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی :7/11/1396

مهلت رسیدگی به اسناد ارزیابی پیمانکاران :هفت روز

تاریخ تحویل اسناد مناقصه به شرکت های ارزیابی شده و تایید صلاحیت شده: 14/11/196 الی 16/11/1396

محل دریافت اسناد مناقصه:کردستان سنندج ،خیابان آبیدر ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان کردستان،مدیریت منابع فیزیکی وطرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به آدرس ذیل: 26/11/1396سنندج ابتدای خیابان آبیدر ،ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان،مدیریت حراست دانشگاه

تاریخ بازگشایی مناقصه: 29/11/1396( در صورت تغییر ، زمان دقیق در اسناد مناقصه به شرکت هایی که حد نصاب ارزیابی را کسب نموده اند ابلاغ می گردد)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره33288915-087 مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار