رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(مرحله سوم) واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی (نگهبانی و برقراری نظم) یکشنبه، 8 بهمن 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی، امورات مربوط به خدمات حفاظتی و مراقبتی (نگهبانی و برقراری نظم) بیمارستان فجر را از طریق برگزاری مناقصه بصورت حجمی (نفر- ساعت) در قالب سود مدیریتی به شرکت ها یا مؤسسه های دارای مجوز از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بمدت یکسال به شرح ذیل واگذار نماید.

*********************************************

مدت زمان تحویل اسناد استعلام به شرکت های داوطلبان:

محل تحویل اسناد استعلام به داوطلبان: استان کردستان-شهرستان مریوان-میدان نوروز- شبکه بهداشت و درمان واحد امور اداری

زمان تحویل اسناد به داوطلبان: از تاریخ نشرآگهی 5/11/96 لغایت 15/11/96 به غیر از روزهای تعطیل

*********************************************

نوع  و مبلغ تضمین شرکت در استعلام مناقصه:

مبلغ 50000000 (پنجاه میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی شماره حسای 8379397 نزد بانک رفاه بنام حساب سپرده شبکه بهداشت و درمان مریوان یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبرمعادل مبلغ فوق(با مدت اعتبار حداقل 3ماه) شبکه بهداشت و درمان مریوان

*********************************************

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف، ب ، ج): مورخ 30/11/96صبح روز دوشنبه ساعت 10 در محل دفتر مدیریت شبکه می باشد.

********************************************

نحوه و تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:

در پاکتهای: پاکت الف-اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی

پاکت ب: اسناد آگهی استعلام مناقصه  پاکت ج: فرم پیشنهادی قیمت و فرمهای شرایط واگذاری مهر و امضا شده داوطلب باید هر سه پاکت الف، ب و ج را در یک پاکت واحد گذاشته و از طریق پست سفارشی حداکثر تا پایان وقت اداری 21/11/96 آدرس : کردستان- شهرستان  مریوان- میدان نوروز-شبکه بهداشت و درمان واحد حراست ارسال نمایند.

 ضمناً شرکتهای شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای                                    7-08735220156 تماس حاصل و یا به سایت اطلاع رسانی استعلام ها به آدرس:

شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34601550-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار