رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی چهارشنبه، 11 بهمن 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین، نسبت به واگذاری محل انجام خدمات دندانپزشکی بیمارستان سینا کامیاران از طریق مزایده به افراد و شرکتهای صلاحیت دار مرتبط با موضوع مزایده اقدام نماید.

*********************************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت های داوطلب:از تاریخ نشر آگهی11/11/96 لغایت 23/11/96

محل تحویل اسناد مزایده به شرکتهای داوطب: استان کردستان-شهرستان کامیاران-شهرک الهیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران-اداره امور عمومی شبکه-کدپستی: 6631853141

آدرس محل بازدید از مکان واگذاری: استان کردستان-شهرستان کامیاران-خیابان پرستار-بیمارستان سینا کامیاران مراجعه نمایند.

مدت زمان بازدید محل مورد اجاره: از تاریخ نشرآگهی 11/11/96 لغایت 23/11/96

*********************************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 6/12/1396

آدرس ارسال مدارک، اسناد مزایده و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج):

 استان کردستان- شهرستان کامیاران-شهرک الهیه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران-دبیرخانه (محرمانه) حراست-کدپستی6631853141

*********************************************

نوع  و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مزایده بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران واریز و ارائه نمایند.

*********************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات (پاکات: الف، ب و ج)

تشکیل کمیسیون معاملات در روز پنج شنبه مورخ 10/12/1396 ساعت 10 در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد. ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934-087 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http// muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار