رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگروه سوانح و حوادث ترافیکی استان چهارشنبه، 11 بهمن 1396
کارگروه سوانح و حوادث ترافیکی استان با حضور صاحبنظران و متولیان مربوطه در معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل گردید.
این کار گروه با توجه به بار بالای ناشی از حوادث ترافیکی به منظور برنامه ریزی هرچه دقیق تر کاهش حوادث مذکور و پیامدهای ناشی از آن و متناظر با کارگروه کشوری در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشکیل گردید، امید دارد با بهره گیری از دانش کارشناسان و متولیان این حوزه در راستای سند پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، بتواند گامی موثر در کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی بردارد.
 
 
در این جلسه رئوس مطالب چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی ارائه گردید و هم چنین انتظارات از دستگاه های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
پورتال اخبار