رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی پنجشنبه، 12 بهمن 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان در نظردارد اموال و وسایل اسقاطی شامل: وسایل اداری، دستگاهها و لوازم متفرقه اسقاط و خارج از رده را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

************************************

¨      مدت زمان تحویل اسناد مزایده: ازتاریخ نشرآگهی 15/11/1396 لغایت 26/11/1396

¨   آدرس محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به آدرس : استان کردستان- شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- ساختمان شماره 3-مدیریت امور پشتیبانی– واحد مناقصات و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

¨   آدرس محل بازدید از مورد مزایده: متقاضیان می توانند جهت بازدید از اموال و وسایل اسقاط به استان کردستان- شهرستان سنندج- خیابان اردلان- انبار مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نمایند.

********************************************

¨مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 6/12/1396

¨آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مزایده :استان کردستان–شهرستان سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی 6618634683

********************************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر(باحداقل اعتبار سه ماه) بنام دانشگاه علوم پزشکی کردستان واریز و ارائه گردد.

********************************************

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات: کمیسیون مزایده در مورخه 9/12/1396 صبح روز  چهارشنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً متقاضیان  یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33286695-087 واحد مناقصات تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

 
پورتال اخبار