رهبری

بدنه خبر

مناقصـه خرید دستگاه هواساز (اتاق عمل)بیمارستان امام خمینی (ره)دیواندره دوشنبه، 16 بهمن 1396

1-   موضوع مناقصه: دعوت به مناقصه عمومی فراخوان جهت خرید دستگاه هواساز اتاق عمل بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان دیواندره

2-    شرح مختصری از مشخصات کار : خرید یک دستگاه هواسازپکیج یونیت به ظرفیت 7650 CFM 

3-   محل اجرای کار : استان کردستان ، شهرستان دیواندره – اتاق های عمل بیمارستان امام خمینی (ره)

4-   مدت اجرای کار : 60 روز

5-   خریدار : شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیواندره

6-   دستگاه نظارت: معاونت درمان و مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

7-   دستگاه مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان.

8-    نحـوه ارائه قیمـت : مبلغ پیشنهـادی بصورت مقطوع در برگ پیشنهاد قیمت( مشتمل بر 4 ردیف : 1- دستگاه پکیج یونیت 2- کندانسور هوایی3- فیلترهای هپا4- کویلهای پس گرمکن لحاظ خواهد شد . 

9-   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه30.000.000 ریال است که باید به صورت ضمانتنامه معتبربانکی باحداقل 3ماه تاریخ اعتباریا اصل فیش واریزی به حساب شماره7284561 سپرده بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره نزدبانک رفاه شعبه دیواندره به نفع خریدار ، همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود .

10-               مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود .

11-          اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از تاریخ15/11/96تا تاریخ26/11/96در محل مدیریت شبکه بهداشت ودرمان دیواندره و یا از طریق سایت پایگاه مناقصات کشور به آدرس IETS.MPROG.IRونیزسایت دانشگاه به آدرسMUK.AC.IR  قابل تهیه ودسترسی است.

13- اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.

14- آخرین مهلت ارسال پیشنهادها تنها از طریق پست سفارشی تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 2/12/96می باشد .

15- نشانی پستی و یا محل تسلیم پیشنهادها : دیواندره خیابان امام خمینی(ره) دبیرخانه -حراست شبکه بهداشت و درمان دیواندره ،کدپستی 6641785156

تبصره- پیشنهادات ارسالی بایستی از طریق پست سفارشی ارسال و بصورت دستی قابل تحویل نمی باشد.

16- مناقصه به صورت دو مرحله ای می باشد ، پیشنهادات واصله در ساعت 9صبح روزدوشنبه مورخ 7/12/96 در کمیسیون مناقصه باز و قرائت خواهد شد و پس از بررسی فنی در زمانی که پاکت های ج در  پیشنهاد قیمت) باز می شود. 
 
 
پورتال اخبار