رهبری

بدنه خبر

اطلاعیــه فـــوری - کارگاه روش تحقیق جمعه، 20 بهمن 1396

اطلاعیــه فـــوری

 

 


به اطلاع دانشجویان رشته پزشکی مقاطع فیزیوپاتولوژی و کارآموزی واجد شرایط شرکت در کارگاه روش تحقیق می رساند لغایت 20/11/96 جهت ثبت نام به خانم چنور احمدی شاغل در گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی مراجعه نمایند. در ضمن کارگاه مذکور در تاریخهای مشروحه ذیل برگزار می گردد.

گروه 1 !  26و25/11/96

گروه 2 ! 10و9/12/96

 

آموزش دانشکده پزشکی

            16/11/96

 
پورتال اخبار