رهبری

بدنه خبر

تغییر ساعت آزمونهای دوره فیزیوپاتولوژی برای نیمسال دوم 97-96 جمعه، 20 بهمن 1396

 

اطلاعیــه فـــوری

 

 


به اطلاع می رساند انتخاب واحد دوره فیزیوپاتولوژی ساعت برگزاری کلیه آزمونها برای نیمسال دوم 97-96 به ساعت 12 تغییر یافت. لطفاً برگه انتخاب واحد خود را بررسی نموده در صورت مغایرت در زمان باقی مانده انتخاب واحد تا تاریخ 28/11/96  نسبت به تغییر آن اقدام فرمائید.

 

آموزش دانشکده پزشکی

            16/11/96 
 
پورتال اخبار