رهبری

بدنه خبر

برگزاری کلاس بازآموزی سامانه سیب دوشنبه، 23 بهمن 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، کلاس بازآموزی سامانه سیب جهت مراقبین سلامت، بهورزان، کارشناسان مراکز روستایی، کارشناسان ستاد شهرستان، پزشکان، دندانپزشکان و پذیرش مراکز در 4 روز متوالی از تاریخ 96/11/14 لغایت 96/11/17 باحضور نماینده محترم شرکت دانش پارسیان سرکار خانم کمانگر برگزار گردید.