رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه در خصوص مناقصه اجرای عملیات سازه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان چهارشنبه، 25 بهمن 1396

با عنایت به این موضوع که محل تامین اعتبار این پروژه اوراق خزانه اسلامی می باشد لذا مشخصات اوراق جهت اطلاع شرکت کنندگان به شرح ذیل است :

 

اوراق بند (و) تبصره 16  اخزا (610 )

تاریخ انتشار اوراق 11/8/96

تاریخ سررسید اوراق 11/9/98

نرخ سود 8 درصد سالیانه (روزشمار )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار