رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) پنجشنبه، 26 بهمن 1396

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد نسبت به خرید خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) به صورت حجمی (متر مربع) جهت بیمارستان رازی شهرستان بانه از طریق برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای صلاحیت دار و واجد شرایط) اقدام نماید.

---------------------------------------------

¨ مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی 25/11/1396 لغایت 3/12/1396

¨ محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–ستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه-واحد مناقصات  اقدام و یا به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

---------------------------------------------

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 15/12/1396

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مناقصه :استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683 

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف–ب-ج): کمسیون معاملات دانشگاه در مورخه 19/12/1396صبح روز شنبه ساعت 9 واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه تشکیل می گردد ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار