رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی شنبه، 28 بهمن 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی، امورات رخشتویخانه بیمارستان سینا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

*********************************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 28/11/96 لغایت 7/12/96

محل تحویل اسناد استعلام به شرکتهای داوطلب: استان کردستان-شهرستان کامیاران- شهرک الهیه- شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران –دبیرخانه (محرمانه)حراست- کدپستی 6631853141

آدرس محل بازدید از مکان واگذاری: استان کردستان-شهرستان کامیاران-خیابان پرستار- بیمارستان سینا-واحد رختشویخانه کامیاران مراجعه نمایند.

مدت زمان بازدید از محل: از تاریخ نشرآگهی 28/11/96 لغایت 7/12/96

*********************************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف، ب ، ج): لغایت تاریخ 19/12/1396

آدرس ارسال مدارک، اسناد مناقصه و پیشنهادات(پاکات الف،ب ، ج):

 استان کردستان-شهرستان کامیاران- شهرک الهیه- شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران –دبیرخانه (محرمانه)حراست- کدپستی 6631853141

******************************************

نوع  و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران واریز و ارائه نمایند.

*********************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه و بازگشایی و پیشنهادها(پاکات الف، ب ، ج):

تشکیل کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 22/12/96 ساعت 10 در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد. ضمناً شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934-087 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http// muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار