رهبری

بدنه خبر

اطلاعیــه فـــوری یکشنبه، 29 بهمن 1396

 اطلاعیــه فـــوری

 

 


دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر و بهمن 96 روز یکشنبه مورخ 29/11/96 ساعت 12 ظهر در تالار ابن سینا حضور یابند.

 

آموزش دانشکده پزشکی

            28/11/96

 
پورتال اخبار