رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بها یکشنبه، 29 بهمن 1396

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی، امورات رخشتویخانه را از طریق برگزاری استعلام بها به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

مدت زمان تحویل اسناد استعلام بها به شرکت های داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 30/11/96 لغایت 10/12/96

تاریخ تحویل و نحوه ارسال مدارک و پیشنهاد موضوع مناقصه : از تاریخ دریافت لغایت 12/12/96 از طیق پست سفارشی به آدرس: سنندج- خیابان کشاورز- کدپستی 6619667761 بیمارستان بعثت سنندج

تاریخ بازگشایی اسناد: 15/12/96

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار